Poduszka ortopedyczna SISSEL Plus

300,00 

Kategoria:

Opis

  • Gwa­ran­cja zdro­we­go i kom­for­to­we­go snu.
  • Uni­wer­sal­na – wkład­ka Vario pozwa­la na indy­wi­du­al­ne dopa­so­wa­nie wysokości.
  • Przy­no­si ulgę przy dole­gli­wo­ściach odcin­ka szyj­ne­go krę­go­słu­pa i dzia­ła profilaktycznie.
  • Wypo­sa­żo­na w sys­tem 90 kana­łów wen­ty­la­cyj­nych zapew­nia­ją­cych nie­zbęd­ną wymia­nę powie­trza i utrzy­mu­ją­cych odpo­wied­nią tem­pe­ra­tu­rę głowy.
  • Dostęp­na wraz z przy­jem­ną w doty­ku welu­ro­wą poszew­ką, któ­rą moż­na prać w temp. 60°C.
  • Pian­ko­wy wkład podusz­ki moż­na prać ręcz­nie w let­niej wodzie.
  • Wymia­ry: 47 x 33 x 11/14 cm.
  • Anty­aler­gicz­na, nie zawie­ra szko­dli­wych fluoro-węglowodorów.
  • 5‑letnia gwa­ran­cja.
  • Pro­dukt szwedzki.