Jakub Lisowski

Fizjoterapeuta, Doktor Nauk Medycznych

rozwin

Spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie medy­cy­ny manu­al­nej i reha­bi­li­ta­cji rucho­wej. W 1999 roku uzy­skał Cer­ty­fi­kat Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Medy­cy­ny Manu­al­nej. Jego pra­ca nauko­wa i usta­wicz­na prak­ty­ka zosta­ła uko­ro­no­wa­na tytu­łem Dok­to­ra Nauk Medycz­nych w dys­cy­pli­nie medy­cy­na na Wydzia­le Nauk o Zdro­wiu Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Jest współ­au­to­rem książ­ki “Tera­peu­tycz­na moc roz­cią­ga­nia mię­śni” oraz auto­rem licz­nych publi­ka­cji doty­czą­cych medy­cy­ny manu­al­nej. Kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wał rów­nież wpro­wa­dza­jąc i roz­wi­ja­jąc nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w orto­pe­dycz­nej tera­pii manu­al­nej pod­czas pra­cy w Kli­ni­ce Uzdro­wi­sko­wej “Pod Tęż­nia­mi” w Cie­cho­cin­ku. Od ponad dwu­dzie­stu lat pro­wa­dzi pry­wat­ną prak­ty­kę, będąc wła­ści­cie­lem spe­cja­li­stycz­ne­go ośrod­ka “Lisow­ski – Medy­cy­na Kom­for­tu Życia”. W 2015 roku jako jeden z nie­licz­nych Pola­ków został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do udzia­łu w pre­sti­żo­wych warsz­ta­tach Bri­tish Scho­ol of Oste­opa­thy w Lon­dy­nie pro­wa­dzo­nych przez Pro­fe­so­ra Lau­rie Hart­ma­n’a, świa­to­we­go auto­ry­te­tu w dzie­dzi­nie medy­cy­ny manu­al­nej i oste­opa­tii. Wyróż­nie­nie to zaowo­co­wa­ło otrzy­ma­niem mię­dzy­na­ro­do­we­go cer­ty­fi­ka­tu. Jakub Lisow­ski zaj­mu­je się lecze­niem odwra­cal­nych dys­funk­cji krę­go­słu­pa, sta­wów koń­czyn oraz dole­gli­wo­ści migre­no­wo-wege­ta­tyw­nych i wie­lu innych zabu­rzeń zwią­za­nych z ukła­dem ruchu. Usta­wicz­nie roz­wi­ja się w swo­jej dzie­dzi­nie jed­no­cze­śnie dzie­ląc się swo­ja wie­dzą i doświad­cze­niem z kole­ga­mi i młod­szym poko­le­niem tera­peu­tów na cze­le ze swo­im synem Mar­kiem Lisowskim.

Prywatnie:

upra­wia żeglar­stwo, wind­sur­fing, nar­ciar­stwo, raj­dy rowe­ro­we, miło­śnik muzy­ki – gita­rzy­sta i woka­li­sta reak­ty­wo­wa­ne­go po latach (cza­sy liceum) zespo­łu muzycznego.

Marek Lisowski

Fizjoterapeuta

rozwin

Magi­ster fizjo­te­ra­pii (Uni­wer­sy­tet Medycz­ny w Pozna­niu). Pra­cu­jąc w ośrod­ku “Lisow­ski – Medy­cy­na Kom­for­tu Życia”, zaj­mu­je się  orto­pe­dycz­ną tera­pią manu­al­ną, zaję­cia­mi z auto­te­ra­pii, mobi­li­za­cja­mi sta­wów, tera­pią sko­lioz oraz dia­gno­sty­ką i tera­pią stóp. Czło­nek Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Fizjo­te­ra­pii. Absol­went kur­su dosko­na­lą­ce­go w Orto­pe­dycz­nej Tera­pii Manu­al­nej wg kon­cep­cji Kal­ten­bor­na-Evjen­tha.
Z zaan­ga­żo­wa­niem zaj­mu­je się bada­niem wad posta­wy u dzie­ci w ramach pro­fi­lak­ty­ki w szko­łach pod­sta­wo­wych i gim­na­zjach. Ukoń­czył kurs poświę­co­ny dia­gno­sty­ce, meto­dy­ce i tech­ni­ce igło­te­ra­pii suchej w sta­nach bólo­wych i dys­funk­cjach narzą­du ruchu. Przy­szłość swo­ją wią­że z dosko­na­le­niem metod sto­so­wa­nia medy­cy­ny manu­al­nej w lecze­niu odwra­cal­nych dys­funk­cji narzą­du ruchu oraz suk­ce­syw­nym pod­no­sze­niu swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i stop­ni nauko­wych. Swo­ją wie­dzę i prak­ty­kę zgłę­bia pod czuj­nym okiem ojca – Jaku­ba Lisow­skie­go. Czło­wiek nie­zwy­kle pozy­tyw­ny, któ­ry potra­fi, nawet u cier­pią­ce­go z powo­du bólu pacjen­ta, wywo­łać uśmiech na twa­rzy. W pra­cy z ludź­mi kie­ru­ję się prze­ko­na­niem, że każ­dy ma w sobie poten­cjał do zdro­wie­nia, któ­ry moż­na odna­leźć i uru­cho­mić poprzez naukę odpo­wied­nich ćwi­czeń i tech­nik terapeutycznych.

Prywatnie:

entu­zja­sta spor­tów wod­nych i gier zespołowych.

Iliya Iliev

Lekarz

rozwin

Spe­cja­li­sta Medy­cy­ny Ratun­ko­wej oraz chi­rurg dzie­cię­cy. Absol­went Aka­de­mii Medycz­nej w Sankt Peters­bur­gu. Czło­nek Towa­rzy­stwa Tera­pii Manu­al­nej w Mode­lu Holi­stycz­nym. Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wał spe­cja­li­zu­jąc się w Pod­sta­wo­wej Opie­ce Zdro­wot­nej i Ratow­nic­twie Medycz­nym. Pia­sto­wał kie­row­ni­cze sta­no­wi­sko na Oddzia­le Chi­rur­gii we Wło­cław­ku. Obec­nie kie­row­nik Szpi­tal­ne­go Oddzia­łu Ratun­ko­we­go Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go we Wło­cław­ku. Medy­cy­ną manu­al­ną zain­te­re­so­wał się wie­le lat temu, dopa­tru­jąc się w niej szan­sy na dopeł­nie­nie kla­sycz­nych spo­so­bów pomo­cy cier­pią­ce­mu. Kie­ru­je się cało­ścio­wym spoj­rze­niem, co pozwa­la mu szu­kać jak naj­ko­rzyst­niej­sze­go roz­wią­za­nia pro­ble­mów zdro­wot­nych pacjen­tów.
Ukoń­czył kurs Tera­pii Manu­al­nej w Mode­lu Holi­stycz­nym dr. Andrze­ja Rakow­skie­go w 2006 r. Nie­ustan­nie pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w spe­cja­li­stycz­nych warsz­ta­tach szko­le­nio­wych zarów­no w Pol­sce, jak i za gra­ni­cą. W ośrod­ku jest nie­oce­nio­nym auto­ry­te­tem zapew­nia­jąc naszym pacjen­tom opie­kę lekar­ską i wyko­nu­jąc spe­cja­li­stycz­ne zabie­gi z wyko­rzy­sta­niem osocza.

Prywatnie:

miło­śnik tań­ca towa­rzy­skie­go i kul­tu­ry bałkańskiej.

Justyna Lisowska

Lekarz dentysta

rozwin

Lekarz den­ty­sta Justy­na Lisow­ska to doświad­czo­ny sto­ma­to­log, spe­cja­li­zu­ją­cy się przede wszyst­kim w pra­cy z dzieć­mi. Absol­went­ka Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Łodzi kie­ru­je się zasa­dą, że pacjent nie jest bez­oso­bo­wym scho­rze­niem, któ­re nale­ży wyle­czyć i posłać w swo­ją dro­gę, tyl­ko czło­wie­kiem, któ­re­mu nale­ży oka­zać empa­tię, pomóc i ulżyć.

Prywatnie:

zago­rza­ły kibic, miło­śnicz­ka dobrej muzy­ki i tańca.

Magdalena Muszyńska

Kierownik marketingu i rozwoju

rozwin

Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej. Jej doświad­cze­nie na wydzia­le Bio­tech­no­lo­gii i Nauki o Żyw­no­ści zaowo­co­wa­ło chę­cią two­rze­nia dosko­na­łych suple­men­tów i leków mody­fi­ku­ją­cych defi­cy­ty zdro­wot­ne pacjen­tów. Prak­ty­kant­ka labo­ra­to­riów far­ma­ceu­tycz­nych takich firm, jak Aflo­farm Fabry­ka Leków w Pabia­ni­cach, czy Lek S.A. w Stry­ko­wie. Kie­ru­jąc się dewi­zą, że każ­de dzia­ła­nie powin­no być dosko­na­łe zarów­no w kwe­stii mery­to­rycz­nej jak i prak­tycz­nej w 2017 r. koń­czy Stu­dia pody­plo­mo­we Aka­de­mii Mene­dże­ra reali­zo­wa­ne przez Wyż­szą Szko­łę Ban­ko­wą w Toru­niu. Pra­ca z dok­to­rem Jaku­bem Lisow­skim, zało­ży­cie­lem ośrod­ka “Lisow­ski – Medy­cy­na Kom­for­tu Życia” zda­niem Mag­dy pozwa­la jej poprzez narzę­dzia mar­ke­tin­go­we i odpo­wied­ni PR sku­tecz­nie wdra­żać dzia­ła­nia proz­dro­wot­ne w holi­stycz­nym mode­lu tera­pii i pro­fi­lak­ty­ki dys­funk­cji narzą­du ruchu. Obec­nie rów­no­le­gle z kie­ro­wa­niem dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi odpo­wia­da w fir­mie za orga­ni­za­cję i reali­za­cję nowe­go pro­jek­tu, jakim jest tur­nus “W 7 dni do zdrowia”.

Prywatnie:

che­mik eks­pe­ry­men­tu­ją­cy z kuch­nią mole­ku­lar­ną, miło­śnicz­ka podró­ży i nurkowania.

Ilona Pasiecka

Fizjoterapeutka

rozwin

Absol­went­ka Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w Pozna­niu (magi­ster fizjoterapii).

Pra­cu­jąc w ośrod­ku “Lisow­ski- Medy­cy­na Kom­for­tu Życia” pro­wa­dzi dział zabie­go­wy zaj­mu­jąc się tera­pią ener­go­to­no­wa oraz Indi­ba Activ z ele­men­ta­mi tera­pii manu­al­nej. Ukoń­czy­ła kurs pra­cy manu­al­nej z tkan­ka­mi głę­bo­ki­mi jak rów­nież zdo­by­ła wie­dzę w zakre­sie kine­sio­lo­gy taping. Do każ­de­go pacjen­ta pod­cho­dzi indy­wi­du­al­nie, z wiel­ka empa­tią i chę­cią pomo­cy. Pra­gnie roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści posze­rza­jąc swo­ją wie­dze w zakre­sie tera­pii manu­al­ne pra­cu­jąc z dys­funk­cja­mi narzą­du ruchu.

Prywatnie:

upra­wia fit­ness, jaz­da rowe­rem, zago­rza­ły kibic, miło­śnicz­ka zdro­wej kuchni