HILT – laser wysokoenergetyczny

Czym jest laser HILT?

Laser wyso­ko­ener­ge­tycz­ny HILT ( High Inten­si­ty Laser The­ra­py) to naj­no­wo­cze­śniej­sze narzę­dzie do kom­for­to­wej tera­pii prze­ciw­bó­lo­wej i bio­sty­mu­la­cji, sta­no­wią­ce alter­na­ty­wę dla zim­nej lase­ro­te­ra­pii. Umoż­li­wia nie­in­wa­zyj­ne i bły­ska­wicz­ne lecze­nie bólu, sta­nów zapal­nych, zwy­rod­nień poja­wia­ją­cych się w róż­nych obsza­rach cia­ła. Wyko­rzy­sty­wa­ny jest też do efek­tyw­nej miej­sco­wej bio­sty­mu­la­cji tkan­ki i przy­spie­sze­nia rege­ne­ra­cji orga­ni­zmu. Tera­pia wyko­rzy­stu­ją­ca laser wyso­ko­ener­ge­tycz­ny jest bar­dzo sku­tecz­na w lecze­niu wie­lu dys­funk­cji czyn­no­ścio­wych ukła­du ruchu.

Wskazania:

 • sta­ny zapal­ne mię­śni i sta­wów, kale­tek, poche­wek ścię­gni­stych (zespół Dequervaina),
 • zmia­ny prze­cią­że­nio­wo – zwy­rod­nie­nio­we przy­cze­pów mię­śni tzw. Entezopatie,
 • krwia­ki śródmięśniowe,
 • sta­ny poura­zo­we mię­śni (nacią­gnię­cie, nade­rwa­nie, przykurcz),
 • sta­ny poura­zo­we tka­nek oko­ło­sta­wo­wych (uszko­dze­nie łąkot­ki, więzadeł),
 • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we stawów,
 • cho­ro­by reu­ma­tycz­ne (RZS w sta­nie remi­sji, ZZSK),
 • utrud­nio­ny zrost kostny.

Przeciwwskazania:

 • cho­ro­by nowotworowe,
 • gruź­li­ca płuc,
 • skłon­no­ści do krwawień,
 • ostre sta­ny zapal­ne i sta­ny gorączkowe,
 • cią­ża,
 • aryt­mia i nie­wy­dol­ność krążenia,
 • nad­wraż­li­wość na światło,
 • rany otwar­te,
 • zabu­rze­nia czu­cia w miej­scu terapii,
 • oko­li­ce oczu,
 • cho­ro­by bak­te­ryj­ne, wiru­so­we i grzybicze,
 • implan­ty elektroniczne.

Efekty kuracji laserem HILT:

 • dzia­ła­nie przeciwbólowe,
 • dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­nie (faza podo­stra i przewlekła),
 • dzia­ła­nie przeciwobrzękowe,
 • zmniej­sze­nie napię­cia mięśni,
 • zwięk­sze­nie ela­stycz­no­ści blizny,
 • zwięk­sze­nie rege­ne­ra­cji tkanek,
 • przy­śpie­sze­nie rege­ne­ra­cji tkanek,
 • zwięk­sze­nie ukrwie­nia naświe­tla­ne­go miejsca.