Polityka Cookies

Poniż­sza Poli­ty­ka Cookies okre­śla zasa­dy zapi­sy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su do celów świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Admi­ni­stra­to­ra Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Ser­wis – ser­wis inter­ne­to­wy dzia­ła­ją­cy pod adre­sem medycynakomfortuzycia.pl
 • Ser­wis zewnętrz­ny – ser­wis inter­ne­to­we part­ne­rów, usłu­go­daw­ców lub usłu­go­bior­ców Administratora
 • Admi­ni­stra­tor – fir­ma REMEDIUM SPECJALISTYCZNY OŚRODEK LECZENIA I PROFILAKTYKI DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU JAKUB LISOWSKI, pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność pod adre­sem: Przy­dat­ki Goła­szew­skie 13, 87–820 Kowal, o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 8881677674, o nada­nym nume­rze REGON: 910273311, świad­czą­ca usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną za pośred­nic­twem Ser­wi­su oraz prze­cho­wu­ją­ca i uzy­sku­ją­ca dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użytkownika
 • Użyt­kow­nik – osba fizycz­na, dla któ­rej Admi­ni­stra­tor świad­czy usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­na za pośred­nic­twem Serwisu.
 • Urzą­dze­nie – elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie wraz z opro­gra­mo­wa­niem, za pośred­nic­twem, któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp do Serwisu
 • Cookies (cia­stecz­ka) – dane tek­sto­we gro­ma­dzo­ne w for­mie pli­ków zamiesz­cza­nych na Urzą­dze­niu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrz­ne – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przes sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Serwisu
 • Cookies zewnętrz­ne – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne Ser­wi­sów zewnętrznych
 • Cookies sesyj­ne – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis lub Ser­wi­sy zewnętrz­ne pod­czas jed­nej sesji dane­go Urzą­dze­nia. Po zakoń­cze­niu sesji pli­ki są usu­wa­ne z Urzą­dze­nia Użytkownika.
 • Cookies trwa­łe – pli­ki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis lub Ser­wi­sy zewnętrz­ne do momen­tu ich ręcz­ne­go usu­nię­cia. Pli­ki nie są usu­wa­ne auto­ma­tycz­nie po zakoń­cze­niu sesji Urzą­dze­nia chy­ba że kon­fi­gu­ra­cja Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka jest usta­wio­na na tryb usu­wa­nie pli­ków Cookie po zakoń­cze­niu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu – Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu Cookies nie pozwa­la­ją na pobie­ra­nia jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Prze­nie­sie­nie na Urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka wiru­sów, koni tro­jań­skich oraz innych roba­ków jest prak­ty­nie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrz­ne – zasto­so­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra Cookie wewnętrz­ne są bez­piecz­ne dla Urzą­dzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrz­ne – za bez­pie­czeń­stwo pli­ków Cookie pocho­dzą­cych od part­ne­rów Ser­wi­su Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści. Lista part­ne­rów zamiesz­czo­na jest w dal­szej czę­ści Poli­ty­ki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Uspraw­nie­nie i uła­twie­nie dostę­pu do Ser­wi­su – Admi­ni­stra­tor może prze­cho­wy­wać w pli­kach Cookie infor­ma­cje o pre­fer­ne­cjach i usta­wie­niach użyt­kow­ni­ka doty­czą­cych Ser­wi­su aby uspraw­nić, polep­szyć i przy­śpie­szyć świad­cze­nie usług w ramach Serwisu.
 • Logo­wa­nie – Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je pli­ki Cookie do celów logo­wa­nia Użyt­kow­ni­ków w Serwisie
 • Mar­ke­ting i rekla­ma – Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wi­sy zewnętrz­ne wyko­rzy­stu­ją pli­ki Cookie do celów mar­ke­tin­go­wych oraz ser­wo­wa­nia reklam Użytkowników.
 • Dane sta­ty­stycz­ne – Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wi­sy zewnętrz­ne wyko­rzy­stu­je pli­ki Cookie do zbi­ra­nia i prze­twa­rza­nia danych sta­ty­stycz­nych takich jak np. sta­ty­sty­ki odwie­dzin, sta­ty­sty­ki Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków czy sta­ty­sty­ki zacho­wań użyt­kow­ni­ków. Dane te zbie­ra­ne są w celu ana­li­zy i ulep­sza­nia Serwisu.
 • Usłu­gi spo­łecz­no­ścio­we – Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wi­sy zewnętrz­ne wyko­rzy­stu­ją pli­ki Cookie do wspar­cia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Admi­ni­stra­tor współ­pra­cu­je z nastę­pu­ją­cy­mi ser­wi­sa­mi zewnętrz­ny­mi, któ­re mogą zamiesz­czać pli­ki Cookie na Urzą­dze­niach Użytkownika:

 • Google Ana­ly­tics
 • Google AdSen­se
 • Google AdWords
 • Face­bo­ok
 • Word­Press
 • PayU
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie, samo­dziel­nie zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce zapi­sy­wa­nia, usu­wa­nia oraz dostę­pu do danych zapi­sa­nych pli­ków Cookies
 • Infor­ma­cje o spo­so­bie wyłą­cze­nia pli­ków Cookie w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach kom­pu­te­ro­wych i urzą­dzeń mobil­nych dostęp­na są na stro­nie: jak wyłą­czyć cookie.
 • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie usu­nąć wszel­kie zapi­sa­ne do tej pory pli­ki Cookie korzy­sta­jąc z narzę­dzi Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­ko­wa­nik korzy­sta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ogra­ni­cze­nie zapi­su i dostę­pu do pli­ków Cookie na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cji Serwisu.
 • Admi­ni­stra­tor nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­ce funk­cje Ser­wi­su w przy­pad­ku gdy Użyt­kow­nik ogra­ni­czy w jaki­kol­wiek spo­sób moż­li­wość zapi­sy­wa­nia i odczy­tu pli­ków Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do dowol­nej zmia­ny niniej­szej Poli­ty­ki Cookie bez koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia o tym użytkowników.
 • Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny w Poli­ty­ce Cookie zawsze będą publi­ko­wa­ne na tej stronie.
 • Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny wcho­dzą w życie w dniu publi­ka­cji Poli­ty­ki Cookie.