Tera­pia Indi­ba Activ

Zabiegi INDIBA zastosowanie swoje znajdują w przypadkach:

Wskazania do terapii Indiba Activ:

 • Zapa­le­nia kaletki
 • Zapa­le­nia toreb­ki stawowej
 • Ten­di­no­pa­tii (scho­rze­nie ścięgien)
 • Chon­dro­ma­la­cja rzepki
 • Dys­funk­cja powięzi
 • Zwich­nię­cia
 • Skrę­ce­nia
 • Ham­string (dys­funk­cja ścię­gna udowego)
 • Pęk­nię­cia i zła­ma­nia kości
 • Ból krzy­ża i kręgosłupa
 • Pro­fi­lak­ty­ka i tera­pia dyskopatii
 • Neu­ral­gia
 • Zro­sty pooperacyjne
 • Bli­zny
 • Nade­rwa­nia mięśni
 • Ból kar­ku
 • Zapa­le­nia kości i stawów
 • Sta­ny zapal­ne tkan­ki łącznej
 • Stłu­cze­nia
 • Artre­tyzm
 • Bez­po­śred­nie i pośred­nie ura­zy okła­du szkie­le­to­wo – mięśniowego
 • Prze­cią­że­nia mięśni
 • Zmę­cze­nia mięśni
 • Nawra­ca­ją­ce kontuzje
 • Chon­dro­ma­la­cja
 • Obrzę­ki
 • Przy­spie­sze­nie absorb­cji siniaków
 • Bli­zny
 • Lifting skó­ry

Przeciwwskazania do terapii Indiba Activ:

 • Roz­rusz­nik serca
 • Cią­ża
 • Zakrze­po­we zapa­le­nie żył
 • Prze­rwa­nia cią­gło­ści skó­ry (tera­pia na otwar­tych ranach)

Brak przeciwskazań przy obecności metalowych implantów.

Dzię­ki tech­no­lo­gii INDIBA® Activ lecze­nie może być zasto­so­wa­ne nawet w sta­nach ostrych bólu.