Tur­nu­sy 2024

ter­mi­narz dostępny

w naszej
ofercie!

TERAPIA

NOWA

Mia­rą kom­for­tu życia każ­de­go czło­wie­ka bez wzglę­du na wiek i płeć jest zdro­wie fizycz­ne i psy­chicz­ne. Rów­no­wa­ga w cie­le i umy­śle sta­no­wi o pozio­mie owe­go kom­for­tu. Ochro­na i przy­wra­ca­nie ludziom kom­for­tu życia w zdro­wiu jest naszym celem i pasją, któ­rą reali­zu­je­my wyko­rzy­stu­jąc sku­tecz­nie wie­dzę medycz­ną w holi­stycz­nym mode­lu leczenia.
dr n. med. Jakub Lisowski
Medy­cy­na kon­wen­cjo­nal­na przy­no­si ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty w lecze­niu cho­ro­by orga­nicz­nej, lecz nie do koń­ca radzi sobie z obja­wa­mi dys­funk­cji czyn­no­ścio­wej, szcze­gól­nie w ukła­dzie ruchu. Sku­piać się będzie na łago­dze­niu obja­wów, a nie zawsze na dokład­nym dia­gno­zo­wa­niu i usu­wa­niu przy­czyn bólu, zabu­rze­niu ruchu, czyn­no­ści krę­go­słu­pa lub sta­wów. Cie­ka­wość pozna­wa­nia sku­tecz­nych metod tera­pii i zawo­do­we zaan­ga­żo­wa­nie w roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zdro­wot­nych moich pacjen­tów skło­ni­ły mnie  ku szko­le­niu się w orto­pe­dycz­nej tera­pii manualnej.

Jej sku­tecz­ność zafa­scy­no­wa­ła mnie na tyle, by usta­wicz­nie zgłę­biać taj­ni­ki tej spe­cja­li­za­cji, bio­rąc udział w licz­nych szko­le­niach w Pol­sce i za gra­ni­cą oraz dok­to­ry­zu­jąc się w tej dzie­dzi­nie medy­cy­ny. Lisow­ski – Medy­cy­na Kom­for­tu Życia – to obec­nie fir­ma, któ­ra jest urze­czy­wist­nie­niem moich aspi­ra­cji ku połą­cze­niu nauki ze sku­tecz­ną prak­ty­ką medycz­ną, reali­zo­wa­ną w mode­lu tera­pii holi­stycz­nej. Zale­ży nam, by pacjent trak­to­wa­ny był z sza­cun­kiem i jako całość, a nie tyl­ko jako bez­i­mien­na dolegliwość.

Lisow­ski – Medy­cy­na Kom­for­tu Życia – to miej­sce, gdzie ludzie nie tyl­ko znaj­dą pomoc, któ­rą cza­sem tak cięż­ko było im otrzy­mać w innych ośrod­kach, ale też miej­sce, gdzie poczu­ją się kom­for­to­wo rów­nież we wła­snym ciele.

Wyso­ka sku­tecz­ność tera­pii to sym­bio­za wykształ­co­nych, ambit­nych i empa­tycz­nych ludzi, pra­cu­ją­cych w naszej fir­mie oraz nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, któ­re wspo­ma­ga­ją naszą pra­cę. Oprócz spe­cja­li­stycz­nych zabie­gów, pro­pa­gu­je­my i wdra­ża­my pro­gra­my pro­fi­lak­ty­ki w posta­ci naucza­nia kon­kret­nych ćwi­czeń i pra­wi­dło­wych wzor­ców zacho­wań dedy­ko­wa­nych dane­mu przy­pad­ko­wi dys­funk­cji w ukła­dzie ruchu.

Stąd, ku satys­fak­cji naszych pacjen­tów, od 2005 roku nie­usta­ją­cą popu­lar­no­ścią cie­szy się wyda­ny i regu­lar­nie przez nas aktu­ali­zo­wa­ny porad­nik z ćwi­cze­nia­mi, pod tytu­łem „Tera­peu­tycz­na moc roz­cią­ga­nia mię­śni” (J. Lisow­ski, W. Hagner).

W 2018 roku roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję nasze­go nowe­go pro­jek­tu „W 7 dni do zdro­wia”. Jest to pomysł na wpro­wa­dze­nie lecze­nia sta­cjo­nar­ne­go, któ­ry zro­dził się w odpo­wie­dzi na licz­ne zapy­ta­nia ludzi,  korzy­sta­ją­cych z naszych usług i tych, któ­rzy zamie­rza­ją pod­dać się naszej terapii.

Życzę, byśmy wspól­nie mogli cie­szyć się kom­for­tem życia w zdrowiu.

dr n. med. Jakub Lisowski