Dia­gno­sty­ka i tera­pia stóp

Czym jest podoskopia

Celem podo­sko­pii jest dokład­na dia­gno­sty­ka wraz z osza­co­wa­niem stop­nia dys­funk­cji w sto­pie lub potwier­dze­niem bra­ku zabu­rzeń. Sto­pa to bar­dzo zło­żo­na kon­struk­cja kost­no-mię­śnio­wa od któ­rej zale­ży kom­fort nasze­go codzien­ne­go życia. Dobry kon­takt nasze­go cia­ła z pod­ło­żem warun­ku­je więk­szość naszych funk­cji rucho­wych jak: chód, bieg i upra­wia­nie wie­lu dys­cy­plin spor­tu. Stąd nie nale­ży lek­ce­wa­żyć wszel­kich zabu­rzeń, wad i dole­gli­wo­ści w obsza­rze stóp.

Pod­cho­dzi­my do scho­rzeń sto­py bar­dzo poważ­nie, leczy­my je i zapo­bie­ga­my im przy pomo­cy sku­tecz­nej i spraw­dzo­nej meto­dy – indy­wi­du­al­nych wkła­dek orto­pe­dycz­nych, wyko­na­nych nowo­cze­sną tech­no­lo­gią 3D.

Komu możemy pomóc indywidualnymi wkładkami?

 • dia­be­ty­kom,
 • oso­bom aktywnym,
 • dzie­ciom z wada­mi postawy,
 • oso­bom z wraż­li­wy­mi stopami,
 • oso­bom po czę­ścio­wej ampu­ta­cji w obrę­bie stopy,
 • oso­bom zain­te­re­so­wa­nym profilaktyką.

Na jakie schorzenie pomogą indywidualne wkładki?

 • pła­sko­sto­pie poprzecz­ne i podłużne,
 • sto­pa cukrzycowa,
 • palu­chy kośla­we – „hal­lux valgus”,
 • ostro­ga piętowa,
 • sko­lio­za,
 • bóle sta­wów,
 • zespół sto­py wrażliwej,
 • bóle krę­go­słu­pa.
Chcąc mieć pew­ność, że wkład­ki orto­pe­dycz­ne do butów speł­nią swo­je zada­nie, muszą być dopa­so­wa­ne nie tyl­ko do kształ­tu sto­py, ale rów­nież do kon­kret­ne­go scho­rze­nia. Dla­te­go też ich wyko­na­nie powin­no być poprze­dzo­ne odpo­wied­nim badaniem.

Badanie

Komputerowa podobarografia do diagnostyki obciążenia stóp

Zma­po­wa­nie i ana­li­za naci­sku stóp na pod­ło­że – tzw. podo­ba­ro­gra­fia. Pre­cy­zyj­ny skan pozwa­la stwier­dzić któ­rą czę­ścią sto­py bada­ny moc­niej naci­ska na podłoże.

Komputerowy podoskop PODOSCAN 2D FOOT CAD

Bada­nie kom­pu­te­ro­wym podo­sko­pem (ska­ne­rem) pode­szwo­wej stro­ny stóp. Pomiar i ana­li­za wyni­ków nie­zbęd­nych do posta­wie­nia dia­gno­zy oraz dopa­so­wa­nia wkła­dek ortopedycznych.

3D FOAM PODOSCAN

Wyko­na­nie odci­sku sto­py w pian­ce poli­ure­ta­no­wej, dzię­ki cze­mu indy­wi­du­al­na wkład­ka orto­pe­dycz­na zacho­wa kształt ide­al­nie dosto­so­wa­ny do potrzeb pacjenta.

PROFILAKTYCZNIE • NA SCHORZENIA • DLA DIABETYKÓW • DLA AKTYWNYCH

Projektowanie

Na pod­sta­wie obiek­tyw­nych badań kom­pu­te­ro­wych wyko­nu­je­my indy­wi­du­al­ną wkład­kę – inną do każ­dej sto­py – za pomo­cą pro­gra­mu Easy­CAD. Pro­jek­to­wa­nie z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­te­ra pozwa­la na wpro­wa­dza­nie korekt dowol­ne­go ele­men­tu z dokład­no­ścią do 1 mili­me­tra. Nie­zwy­kle istot­nym ele­men­tem przy pro­jek­to­wa­niu wkła­dek jest dobór mate­ria­łu z któ­re­go wkład­ka będzie wyko­na­na. Mate­riał dobra­ny pod indy­wi­du­al­ne potrze­by gwa­ran­tu­je kom­fort i ulgę.

Zamówienie i odbiór

Wkład­ki orto­pe­dycz­ne wyko­na­ne w tech­no­lo­gii 3D są wyko­ny­wa­ne przy pomo­cy tech­ni­ki fre­zo­wa­nia 3D w mate­ria­le wie­lo­war­stwo­wym. Dzię­ki temu są wygod­ne i kom­for­to­we pod­czas nosze­nia. Zasto­so­wa­nie spe­cjal­ne­go, wią­za­ne­go ze sobą pod­czas pro­duk­cji mate­ria­łu powo­du­je że, wkład­ka po każ­dym dniu gdy zmie­nia swo­ją kon­struk­cję poprzez obcią­ża­nie, wra­ca do swo­jej pier­wot­nej pozy­cji w cią­gu nocy. W dzień gwa­ran­tu­je pra­wi­dło­we usta­wie­nie sto­py i niwe­lu­je nega­tyw­ne siły oddzia­łu­ją­ce na stawy.

Wbrew złud­ne­mu wra­że­niu indy­wi­du­al­ne wkład­ki orto­pe­dycz­ne to pro­dukt nie­zwy­kle rzad­ki – dla­te­go jego wyko­na­nie wyma­ga pre­cy­zji i cza­su. Nasz pro­dukt goto­wy jest do odbio­ru pacjen­ta w cią­gu ok. 30 minut (moż­li­wa rów­nież wysyłka).

Przewaga dzięki technologii

Czym wyróżniają się nasze wkładki?

 • pro­ce­sem pro­jek­to­wa­nia wkład­ki przy uży­ciu pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu pre­cy­zyj­nie dia­gno­zu­ją­ce­go potrze­by każ­dej stopy
 • dobo­rem mate­ria­łów i jako­ścią wyko­na­nia wkładki
 • na życze­nie pacjen­ta wkład­kę moż­na dobrać nawet pod kon­kret­ną parę butów
 • rów­no­mier­nie roz­kła­da­ją cię­żar cia­ła na powierzch­nię stóp
 • ide­al­nie pod­trzy­mu­ją wyskle­pie­nie stopy
 • chro­nią staw sko­ko­wy przed zwichnięciami
 • zmniej­sza­ją praw­do­po­do­bień­stwo upadków
 • są wytrzy­ma­łe, odpor­ne na trud­ne warun­ki i łatwe do czyszczenia