Wspól­ny pro­jekt, będą­cy odpo­wie­dzią na potrze­bę naszych pacjen­tów, któ­rzy chcie­li­by osią­gnąć trwa­ły efekt tera­peu­tycz­ny, uwal­nia­jąc się w cią­gu kil­ku dni od bólu, stre­su i napię­cia towa­rzy­szą­ce­go im na codzień. Pro­po­nu­je­my sied­mio­dnio­wy pobyt sta­cjo­nar­ny z peł­nym wyży­wie­niem i pro­fe­sjo­nal­nym, indy­wi­du­al­nym pro­gra­mem terapeutycznym.

Pod kie­row­nic­twem dok­to­ra Jaku­ba Lisow­skie­go reali­za­cją pro­jek­tu zaj­mie się zespół tera­peu­tów i leka­rzy, pasjo­na­tów w dzie­dzi­nie fizjo­te­ra­pii, reha­bi­li­ta­cji medycz­nej, tre­nin­gu per­so­nal­ne­go i psychoedukacji.

Oferta Zawiera:

 • Sper­so­na­li­zo­wa­ny pakiet zabiegowy: 
  • orto­pe­dycz­na tera­pia manualna,
  • reflek­so­te­ra­pia igło­wa kla­sycz­na i powięziowa,
  • indy­wi­du­al­ny pro­gram ćwi­czeń (auto­te­ra­pia),
  • tre­ning sta­bi­li­za­cyj­ny (zaję­cia indy­wi­du­al­ne i grupowe),
  • fizy­ko­te­ra­pia celo­wa­na – tera­pia ener­go­to­no­wa HiTopIndi­ba Acti­ve (zabieg na sprzę­cie naj­now­szej generacji),
  • laser wyso­ko­ener­ge­tycz­ny- HILT
  • masaż kla­sycz­ny, relak­sa­cyj­ny lub powięziowy,
  • psy­cho­edu­ka­cja (gru­po­we zajęcia),
  • pro­fi­lak­ty­ka, tech­ni­ki relak­sa­cyj­ne, edu­ka­cja (zaję­cia grupowe),
  • podo­sko­po­we bada­nie stóp w tech­no­lo­gii 3D (moż­li­wość zaopa­trze­nia w pro­fe­sjo­nal­ne wkładki),
 • Pobyt w kom­for­to­wych kli­ma­ty­zo­wa­nych poko­jach 1- lub 2‑osobowych wypo­sa­żo­nych w zestaw do parze­nia kawy i herbaty.
 • Bogac­two sma­ków i róż­no­rod­nych dań kuch­ni pol­skiej oraz euro­pej­skiej opra­co­wa­ne przez sze­fa kuch­ni z myślą o Tobie: 
  • kon­ty­nen­tal­ne śnia­da­nie w for­mie bufetu,
  • ser­wo­wa­ny obiad,
  • kola­cja w for­mie bufe­tu szwedzkiego,
  • sezo­no­wo grill.
 • Uroz­ma­ico­ny pakiet poza­za­bie­go­wy: rowe­ry, wie­czór z kul­tu­rą i muzyką.
 • Dostęp do stre­fy SPA; sau­na, gro­ta sol­na i jacuzzi.

Terminarz

Ter­minMiej­sca
09–15.06.2024 r.1 wol­ne miejsce
21–27.07.2024 r.brak miejsc!
15–21.09.2024 r.brak miejsc!
06–12.10.2024 r.brak miejsc!
17–23.11.2024 r.brak miejsc!

Uwaga! Ilość miejsc w danym turnusie ograniczona.

Rezerwacji dokonasz pod numerem

513 953 404

Miejsce pobytu na turnusie

Pałac Wierzbiczany

Pałac Wierz­bi­cza­ny to nie­po­wta­rzal­ne miej­sce na mapie Pol­ski. Kame­ral­ny obiekt otu­lo­ny jest pięk­nym, 12 ha par­kiem, któ­ry stwa­rza ide­al­ne warun­ki do odpo­czyn­ku. Pałac poło­żo­ny jest we wsi Wierz­bi­cza­ny, w odle­gło­ści oko­ło 8 kilo­me­trów na połu­dnio­wy wschód od mia­sta Gniew­ko­wa, 15 kilo­me­trów na pół­noc­ny wschód od Ino­wro­cła­wia, oko­ło 25 kilo­me­trów na połu­dnio­wy zachód od Toru­nia, oko­ło 49 kilo­me­trów na połu­dnio­wy wschód od Byd­gosz­czy. Bar­dzo bli­sko do węzła auto­stra­dy A1 (27km), oraz wjaz­du na tra­sę S10 (20km).

Odwiedź stro­nę pała­cu:
http://wierzbiczany.pl/

Cennik

Ofer­taCena
kom­for­to­wy pokój 2‑osobowy (cena za osobę)4890 zł
kom­for­to­wy pokój 1‑osobowy5190 zł

Regulamin Turnusu

 1. Tur­nus trwa 7 dni (6 nocy). Roz­po­czy­na się w nie­dzie­lę zamel­do­wa­niem w Pała­cu Wierz­bi­cza­ny od godz. 13:00, a koń­czy się w sobo­tę wymel­do­wa­niem z hote­lu do godz. 12:00.
 2. Warun­kiem rezer­wa­cji jest wpła­ta zalicz­ki w wyso­ko­ści 2000 zł. Na pod­sta­wie wpła­ty rezer­wo­wa­ne są miej­sca hote­lo­we. Pozo­sta­łą część nale­ży wpła­cić na kon­to ban­ko­we San­tan­der 04 1090 1519 0000 0001 0445 8212 naj­póź­niej 14 dni przez roz­po­czę­ciem wybra­ne­go tur­nu­su. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z tur­nu­su wpła­co­na zalicz­ka nie pod­le­ga zwrotowi.
 3. Jeże­li z powo­du ogól­nie panu­ją­cych warun­ków pan­de­micz­nych dany tur­nus nie będzie moż­li­wy do reali­za­cji (zamknię­cie hote­li) wpła­co­ne środ­ki zosta­ną zaksię­go­wa­ne na poczet inne­go wybra­ne­go ter­mi­nu turnusu.
 4. Pierw­sze­go dnia poby­tu, uczest­ni­cy tur­nu­su będą prze­ba­da­ni przez leka­rza i tera­peu­tów, w celu zakwa­li­fi­ko­wa­nia danej oso­by do zabie­gów oraz okre­śle­nia pro­fi­lu lecze­nia. Każ­dy otrzy­ma indy­wi­du­al­ny, szcze­gó­ło­wy pro­gram prze­wi­dzia­ny w turnusie.
 5. W cenie tur­nu­su oso­ba uczest­ni­czą­ca dodat­ko­wo otrzy­mu­je nie­li­mi­to­wa­ne wej­ście do sau­ny, jacuz­zi oraz gro­ty solnej.
 6. Pozo­sta­łe zabie­gi spa & wel­l­ness według cen­ni­ka hotelu.
 7. Pobyt koń­czy się w sobo­tę śnia­da­niem i wymel­do­wa­niem z hote­lu do godz. 12:00.
 8. Poko­je przy­dzie­la­ne są według kolej­no­ści zapisu.
 9. Regu­la­min poby­tu – pobierz