Cennik

Jakub Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manualna280 zł20 min.
Tera­pia manu­al­na (dzie­ci i mło­dzież poni­żej 18 roku)200–250 zł20 min.
Tera­pia manu­al­na (filia Warszawa)300 zł20 min.

Marek Lisowski

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia manualna200 zł30–40 min.
Mobi­li­za­cja sta­wów i kończyn150 zł30–40 min.
Auto­te­ra­pia130 zł30–40 min.
Tera­pia skolioz150 zł30–40 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp100 zł20 min.
Podo­sko­po­we bada­nie stóp + wkład­ki orto­pe­dycz­ne 3D350 zł20–40 min.

Terapia Energotonowa

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Tera­pia Ener­go­to­no­wa (HiTop) (pakiet 5 zabiegów)800 zł50–60 min.
Tera­pia Indi­ba Acti­ve (pakiet 5 zabiegów)800 zł30–40 min.
Pro­mo­cja: Hitop + Indi­ba (5+5 zabie­gów)*
* warun­kiem rezer­wa­cji pakie­tu jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 50% war­to­ści pakietu 
1500 zł90 min.

Hydroterapia

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Masaż pod­wod­ny auto­ma­tycz­ny z tera­pią ozo­no­wą (pereł­ko­wą) – zale­ca­na seria 4–5 sesji zabiegowych40 zł30 min.

HILT Laser wysokoenergetyczny

ZabiegCenaCzas trwa­nia
Laser HILT + masaż powię­zio­wy mię­śni oko­ło­sta­wo­wych (w pakie­cie 5 zabiegów )800 zł50–60 min.