Hydro­te­ra­pia

Czym jest hydroterapia?

Hydro­te­ra­pia (wodo­lecz­nic­two) to jed­na z naj­star­szych i naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­nych metod fizy­ko­te­ra­pii, pole­ga­ją­ca na tera­peu­tycz­nym zasto­so­wa­niu wody w posta­ci kąpie­li, natry­sków, pole­wań, zmy­wań, płu­kań i innych zabiegów.

Cele stosowania hydroterapii:

  • oddzia­ły­wa­nia zmniej­sza­ją­ce prze­wle­kłe dole­gli­wo­ści bólo­we i sta­ny zapalne
  • kory­go­wa­nie zabu­rzeń napię­cia mięśni,
  • koor­dy­na­cja ruchowa,
  • spraw­ność poru­sza­nia się.

Przeciwwskazania hydroterapii:

  • cho­ro­by naczy­nio­wo-ser­co­we zaawan­so­wa­ne
    ostry stan zapalny,
  • pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra ciała,
  • cho­ro­by meta­bo­licz­ne zaawansowane.