Terapeutyczna moc rozciągania mięśni

50,00 

Ciesząca się dużą popularnością wśród pacjentów i zainteresowanych metodą terapeutów publikacja zawierająca zestawy skutecznych, krótkich i łatwych ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Dokładny opis ćwiczeń, profesjonalne, kolorowe zdjęcia, ważne informacje zawarte we wskazówkach i zleceniach.

Kategoria:

Opis

Cie­szą­ca się dużą popu­lar­no­ścią wśród pacjen­tów i zain­te­re­so­wa­nych meto­dą tera­peu­tów publi­ka­cja zawie­ra­ją­ca zesta­wy sku­tecz­nych, krót­kich i łatwych ćwi­czeń do samo­dziel­ne­go wyko­ny­wa­nia w domu. Książ­ka opra­co­wa­na jest z myślą o oso­bach z dole­gli­wo­ścia­mi oraz zdro­wych, pra­gną­cych utrzy­mać dobrą kon­dy­cję ukła­du ruchu. Dokład­ny opis ćwi­czeń, pro­fe­sjo­nal­ne, kolo­ro­we zdję­cia, waż­ne infor­ma­cje zawar­te we wska­zów­kach i zleceniach.

Odpowiednie programy ćwiczeń dla cierpiących z powodu:

 • bólów krę­go­słu­pa szyj­ne­go, pier­sio­we­go i lędźwiowego
 • bólów sta­wów bio­dro­wych, bar­ko­wych i kolanowych
 • bólów i zawro­tów głowy
 • bólów z nad­mier­nie napię­tych mięśni
 • ner­wo­bó­lów
 • bólów zwią­za­nych z wadą posta­wy u dzie­ci i dorosłych

Wiedza praktyczna i teoretyczna czytelnika po lekturze książki:

 • Wiem jakie nega­tyw­ne skut­ki w cie­le może nieść ze sobą nad­mier­ne napię­cie nie­któ­rych grup mię­śni i osła­bie­nie innych.
 • Wiem jak samo­dziel­nie doko­nać wstęp­nej oce­ny sta­nu rów­no­wa­gi mię­śnio­wej w ukła­dzie ruchu.
 • Odpo­wied­ni­mi testa­mi, któ­re pozna­łem, potra­fię oce­nić któ­re mię­śnie z bra­ku odpo­wied­niej ela­stycz­no­ści pro­wo­ku­ją i pod­trzy­mu­ją moje dolegliwości.
 • Wiem jakie czyn­ni­ki zewnętrz­ne i wewnętrz­ne powo­du­ją powsta­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie mię­śnio­wej nie­rów­no­wa­gi statycznej.
 • Wiem jaki rodzaj ćwi­cze­nia obni­ża napię­cie a jaki zwięk­sza siłę wybra­nych grup mię­śni i umiem je pra­wi­dło­wo wykonywać.
 • Wiem, że wyeli­mi­no­wa­nie moich dole­gli­wo­ści nie zale­ży jedy­nie od leczą­ce­go, lecz wła­sny i aktyw­ny udział w tera­pii w rezul­ta­cie przy­nie­sie peł­ny suk­ces terapeutyczny.
 • Wiem kie­dy jestem goto­wy do upra­wia­nia sportu.
 • Wiem co to zna­czy być roz­luź­nio­nym i potra­fię “słu­chać” swo­je­go cia­ła w sytu­acji pierw­szych symp­to­mów bólu.
 • Wiem jak zapo­bie­gać nawro­tom dolegliwości.
 • Wiem jak pra­co­wać, wypo­czy­wać i dozo­wać aktyw­ność fizycz­ną, aby nie dopro­wa­dzać do prze­cią­żeń krę­go­słu­pa, sta­wów oraz mię­śni i więzadeł.
 • Wiem jak zapo­biec dole­gli­wo­ściom, jeśli jesz­cze ich nie mam.

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
Wymiary 16,5 × 23 × 0,8 cm