Klauzula informacyjna

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), infor­mu­je­my, że:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Lisow­ski – medy­cy­na kom­for­tu życia z sie­dzi­bą w Przy­dat­kach Goła­szew­skich 13, 87–820 Kowal
 2. Pod­sta­wą praw­na prze­twa­rza­nia Pani/Pana danych oso­bo­wych jest: 
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. prze­twa­rza­nie jest koniecz­ne do reali­za­cji łączą­cej nas umowy.
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do reali­za­cji obo­wiąz­ków na nas cią­żą­cych takich jak roz­li­cze­nia księ­go­wo- finan­so­we, w tym podatkowe.
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne dla reali­za­cji celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Admi­ni­stra­to­ra, np. ewen­tu­al­na koniecz­ność odpie­ra­nia lub reali­za­cji rosz­czeń cywilnoprawnych.
 3. Celem prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Lisow­ski – medy­cy­na kom­for­tu życia jest przede wszyst­kim reali­za­cja zamówień/ umów kup­na-sprze­da­ży oraz umów na świad­cze­nie usług,  a tak­że wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków praw­nych i docho­dze­nie ewen­tu­al­nych rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa cywil­ne­go oraz obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, jeśli tako­we się pojawią.
 4. Poda­nie przez Pań­stwa danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak nie­zbęd­na do zawar­cia i reali­za­cji umo­wy sprzedaży/ świad­cze­nia usług.
 5. Mają Pań­stwo pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, do ich spro­sto­wa­nia, żąda­nia ich usu­nię­cia lub wnie­sie­nia sprze­ci­wu, jak rów­nież pra­wo do żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych, a tak­że do ich przenoszenia.
 6. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, że Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne przez okres wyma­ga­ny pra­wem, mak­sy­mal­nie przez okres uwzględ­nia­ją­cy okres przedaw­nie­nia moż­li­wych roszczeń.
 7. Jeże­li Pan/Pani uzna, że dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z wymo­ga­mi pra­wa ma Pan/Pani pra­wo wnieść skar­gę do orga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.
 8. Odbior­cą Pani/Pana danych oso­bo­wych mogą być współ­pra­cu­ją­ce z nami fir­my w tym  infor­ma­tycz­ne, kurier­skie itp. a tak­że upraw­nio­ne do tego jed­nost­ki administracyjne.
 9. Pań­stwa dane nie będą pod­le­ga­ły pro­fi­lo­wa­niu i nie będą prze­ka­zy­wa­ne do  państw trzecich.