Tera­pia Energotonowa

Czym jest terapia energotonowa

To obec­nie naj­bar­dziej zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia elek­tro­te­ra­pii w medy­cy­nie fizy­kal­nej. Celem zasad­ni­czym wpro­wa­dze­nia tej for­my lecze­nia przez nasz ośro­dek było wyko­rzy­sta­nie zabie­gu nie­sty­mu­la­cyj­ne­go (łagod­ne­go, bez­bo­le­sne­go) do sta­now­czej popra­wy meta­bo­li­zmu komór­ko­we­go w naj­głęb­szych war­stwach tkan­ki mię­śnio­wej, kost­no-sta­wo­wej i ner­wo­wej. Trwa­ją­cy godzi­nę seans tera­peu­tycz­ny z zasto­so­wa­niem urzą­dze­nia HiTOP (ang. high tone power therapy):

 • po pierw­sze wpro­wa­dza ener­gię do cia­ła pod­wyż­sza­jąc poten­cjał ener­ge­tycz­ny komórki
 • po dru­gie wpra­wia struk­tu­ry komór­ko­we w oscy­la­cje w celu nor­ma­li­za­cji metabolizmu.

W Pol­sce pra­cu­ją obec­nie tyl­ko czte­ry tego typu urzą­dze­nia a sku­tecz­ność jego dzia­ła­nia jest popar­ta wie­lo­ma bar­dzo pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi pacjen­tów. Tym bar­dziej cie­szy fakt, iż jed­no z tych urzą­dzeń funk­cjo­nu­je w naszym ośrod­ku, przy­czy­nia­jąc się do popra­wy sta­nu zdro­wia, kom­for­tu życia pacjen­tów. Zasto­so­wa­nie tera­pii ener­go­to­no­wej w naszym ośrod­ku znacz­nie pod­nio­sło trwa­łość i sku­tecz­ność lecze­nia wie­lu dys­funk­cji i dole­gli­wo­ści ukła­du ruchu.

Wskazania do terapii energotonowej:

 • bóle krę­go­słu­pa i sta­wów kończyn,
 • zmia­ny zwy­rod­nie­nio­we stawów,
 • dys­ko­pa­tie,
 • sta­ny poura­zo­we tka­nek (zwich­nię­cia, nade­rwa­nia mię­śni i więzadeł),
 • obrzę­ki pourazowe,
 • mro­wie­nia i drę­twie­nia w obrę­bie koń­czyn i tułowia,
 • migre­ny,
 • szu­my i dźwię­ki w uszach i głowie,
 • ubyt­ki chrząst­ki sta­wo­wej (sty­mu­la­cja do pro­duk­cji kolagenu),
 • zespo­ły łok­cia “teni­si­sty” i “gol­fi­sty”,
 • zani­ki mię­śnio­we po unieruchomieniu,
 • nad­mier­ne napię­cie mięśni,
 • ner­wo­bó­le,
 • rwa kul­szo­wa,
 • rwa ramien­na,
 • sta­ny zmę­cze­nia, apa­tii, wyczerpania,
 • zasto­so­wa­nie rów­nież w przy­pad­ku endo­pro­tez, inplan­tów meta­lo­wych i żylaków.

Przeciwwskazania do terapii energotonowej:

 • cią­ża,
 • sty­mu­la­tor ser­ca (roz­rusz­nik),
 • cho­ro­ba nowotworowa,
 • wynisz­cze­nie organizmu,
 • ogól­na infek­cja gorączkowa,
 • lokal­na infek­cja bakteryjna.

Przebieg zabiegu terapii energotonowej:

 • W tera­pii ener­go­to­no­wej wska­za­ne jest wyko­ny­wa­nie zabie­gów w pozy­cji kom­for­to­wej, leżąc na kozetce.
 • Zabieg roz­po­czy­na się uło­że­niem odpo­wied­nich elek­trod w danych punk­tach cia­ła i usta­wie­niem natę­że­nia prądu.
 • Zabie­gi trwa­ją oko­ło 60 minut i powta­rza­ne są w ilo­ści od 5 do 10 sesji; naj­le­piej codzien­nie lub co dru­gi dzień.
 • UWAGA: Przed roz­po­czę­ciem zabie­gu pacjent powi­nien opróż­nić pęcherz.
 • W nie­któ­rych przy­pad­kach, na samym począt­ku tera­pii, może wystą­pić pogor­sze­nie samo­po­czu­cia i nasi­le­nie obja­wów, co jest sygna­łem, iż tera­pia osią­ga swój cel. Zabie­gów nie nale­ży prze­ry­wać, lecz kon­ty­nu­ować następ­ne­go dnia.
 • Naj­waż­niej­sza jest pra­wi­dło­wa dia­gno­za, co wraz z dokład­ną loka­li­za­cją miej­sca bólu jest bar­dzo waż­ne dla efek­tyw­ne­go leczenia.

Zabiegi są całkowicie bezbolesne.