Korektor Lędźwiowy Spina Back

350,00 

Kate­go­ria:
  • Pro­dukt wyso­kiej kla­sy, w naszej oce­nie naj­lep­szy na ryn­ku w kate­go­rii korek­to­ry lędźwiowe.
  • Pro­fi­lak­ty­ka bólów krzyżowo-lędźwiowych.
  • Ochro­na dys­ków przed powsta­niem dyskopatii.
  • Utrzy­ma­nie pra­wi­dło­wej posta­wy dają­cej kom­fort w pra­cy siedzącej.
  • Sta­bil­na i wytrzy­ma­ła kon­struk­cja z moż­li­wo­ścią regu­la­cji (góra-dół-przód).
  • Zasto­so­wa­nie w każ­dym rodza­ju sie­dzi­ska (samo­chód, fotel, krzesło).
  • Wymia­ry: 42 x 30 x 3/4.
  • Wypro­du­ko­wa­no w Szwecji.