Infor­ma­cje dla pacjen­tów
w związ­ku z pan­de­mią koronawirusa

Sza­now­ni Nasi obec­ni i przy­szli Pacjenci!

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­ją­cą się pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, w tro­sce o Wasze i Nasze bez­pie­czeń­stwo, gabi­net sta­cjo­nar­ny jest nie­czyn­ny do odwo­ła­nia. Mimo chwi­lo­wych trud­no­ści, pra­gnie­my pozo­stać do Pań­stwa dys­po­zy­cji udo­stęp­nia­jąc Wam narzę­dzia do pra­cy ze sobą w domu. W moim prze­ko­na­niu może­my zdal­nie pomóc ulżyć w dole­gli­wo­ściach sto­su­jąc auto­te­ra­pię poprzez odpo­wied­nie uło­że­nia cia­ła, uci­ski punk­tów spu­sto­wych bólu oraz tera­pię relak­sa­cji odpo­wied­nich mię­śni i wię­za­deł, któ­re wspól­nie omó­wi­my w trak­cie kon­sul­ta­cji video (obraz i roz­mo­wa) lub audio (roz­mo­wa).

Jak przygotować się do wizyty on-line?

 1. Wybierz pomiesz­cze­nie, w któ­rym będziesz mieć do dys­po­zy­cji krze­sło bądź leżan­kę lub łóżko
 2. Bądź ubra­ny w kom­for­to­wy strój tak, by w każ­dej chwi­li oso­ba towa­rzy­szą­ca mogła zazna­czyć na two­im cie­le ewen­tu­al­ne punk­ty do tera­pii (potrzeb­ny fla­ma­ster lub długopis)
 3. Miej w pobli­żu oso­bę towa­rzy­szą­cą, któ­ra będzie poma­ga­ła wyko­ny­wać Tobie nasze wska­zów­ki w dia­gno­zie i tera­pii (będzie prze­dłu­że­niem naszych rąk).
 4. Przy­go­tuj kart­kę, dłu­go­pis do ewen­tu­al­nych notatek.
 5. Oso­by, któ­re są w posia­da­niu naszej książ­ki „Tera­peu­tycz­na moc roz­cią­ga­nia mię­śni” ‑popro­si­my też o jej przygotowanie.

Co zyskujesz dzięki wizycie on-line?

 1. Doko­na­my dia­gno­zy na pod­sta­wie pro­stych testów wyko­na­nych na oso­bie cier­pią­cej z pomo­cą oso­by towa­rzy­szą­cej (tzw. Testy kliniczne).
 2. Odczy­ta­cie Pań­stwo wyni­ki prze­świe­tle­nia lub rezo­nan­su w celu dokład­niej­szej diagnozy.
 3. Usta­li­my loka­li­za­cję punk­tów spu­sto­wych bólu – czy­li miejsc któ­re wysy­ła­ją ból i dys­kom­fort, jed­no­cze­śnie usta­li­my jak je wygaszać.
 4. Zale­ci­my kon­kret­ną tera­pię ruchem lub uło­że­niem cia­ła oraz poka­że­my lub wytłu­ma­czy­my któ­re mię­śnie i jak roz­cią­gnąć, by wyłą­czać ból.
 5. Usta­li­my wspól­nie datę wideo lub audio wizy­ty kon­tro­l­nej za tydzień lub dwa w celu oce­ny naszych wspól­nych działań;
 6. Wska­że­my jakich pozy­cji uni­kać i jak zacho­wy­wać się na codzień, by sobie nie szkodzić.
 7. Czas trwa­nia kon­sul­ta­cji ok. 20 min.
 8. Zapłać za wizy­tę w skle­pie inter­ne­to­wym (prze­kie­ro­wa­nie) w wygod­ny dla Cie­bie sposób;

Jakimi urządzeniami możesz się z nami połączyć?

Komu­ni­ka­cja z nami będzie bar­dzo pro­sta, gdyż więk­szość z Was lub Wasi bli­scy posia­da­ją nowo­cze­sne urzą­dze­nia typu smart­fon lub lap­top z wbu­do­wa­nym mikro­fo­nem i kame­rą. Na tych urzą­dze­niach powin­ny znaj­do­wać się DARMOWE pro­gra­my do komu­ni­ka­cji video.

Oso­by star­sze, któ­re mogą mieć kło­po­ty z obsłu­gą lub opro­gra­mo­wa­niem urzą­dzeń mogą sko­rzy­stać z pomo­cy młod­szych poko­leń, któ­re mogą wyka­zać się w tych trud­nych cza­sach swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi w cyber­prze­strze­ni (BRAVO NASZE DZIECI LUB WNUKI)

Na komputerze będzie to program SKYPE

Na smartfonie WHATSAPP

W przypadku konsultacji audio wystarczy rozmowa telefoniczna

Sza­now­ni Państwo

Jesz­cze raz zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z pro­po­zy­cji zdal­nej tera­pii , któ­ra na pew­no przy­nie­sie Pań­stwu upra­gnio­ną ulgę na tyle , by popra­wił się Wasz kom­fort życia i byśmy szczę­śli­wie dotrwa­li do powro­tu do nor­mal­no­ści a co za tym idzie spo­tka­nia już w naszym gabi­ne­cie. Damy radę…

Jakub Lisow­ski

Zadzwoń 513 953 404 i umów

VIDEO
KONSULTACJA

KONSULTACJA
TELEFONICZNA