Regulamin sklepu

Regulamin zakupów:

Sklep inter­ne­to­wy pro­wa­dzi sprze­daż towa­rów za pośred­nic­twem sie­ci Internet.

 1. Zamó­wie­nia są przyj­mo­wa­ne przez stro­nę medycynakomfortuzycia.pl, w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 697 94 80 85. Po zło­że­niu zamó­wie­nia klient dosta­je e‑mailem infor­ma­cję o jego otrzy­ma­niu przez sklep.
 2. Przy­ję­cie do reali­za­cji zamó­wie­nia roz­po­czy­na się w przy­pad­ku zamó­wień płat­nych przy odbio­rze i prze­le­wem – po tym, jak do skle­pu dotrze od klien­ta e‑mail z potwier­dze­niem zło­żo­ne­go zamówienia.
 3. Zamó­wie­nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne pod warun­kiem, że towar jest dostęp­ny w maga­zy­nie lub u dostaw­ców skle­pu. W przy­pad­ku nie­do­stęp­no­ści czę­ści towa­rów obję­tych zamó­wie­niem Klient jest infor­mo­wa­ny o sta­nie zamó­wie­nia i podej­mu­je decy­zje o spo­so­bie jego reali­za­cji (czę­ścio­wa reali­za­cja, wydłu­że­nie cza­su ocze­ki­wa­nia, anu­lo­wa­nie cało­ści zamówienia).
 4. Do sprze­da­ży pro­mo­cyj­nej oraz wyprze­da­ży prze­zna­czo­na jest ogra­ni­czo­na licz­ba towa­rów i reali­za­cja zamó­wień nastę­pu­je według kolej­no­ści wpły­wa­nia potwier­dzo­nych zamó­wień na te towa­ry, aż do wyczer­pa­nia się zapa­sów obję­tych tą for­mą sprzedaży.
 5. Do każ­de­go zamó­wie­nia wysta­wia­ny jest para­gon lub fak­tu­ra VAT. Fak­tu­ra VAT wysta­wia­na jest w chwi­li, gdy wszyst­kie zamó­wio­ne przez klien­ta towa­ry są skom­ple­to­wa­ne i goto­we do wysyłki.
 6. Klient może wpro­wa­dzić zmia­ny w zamó­wie­niu do momen­tu wysta­wie­nia fak­tu­ry. Klient może wyco­fać zło­żo­ne zamó­wie­nie tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 697 94 80 85 lub e‑mailem pod adre­sem biuro@remedium.info.pl. Klient nie może anu­lo­wać zamó­wie­nia, któ­re już zosta­ło wysłane.
 7. Wszyst­kie ceny poda­wa­ne są w zło­tych pol­skich i zawie­ra­ją poda­tek VAT. Cena poda­na przy każ­dym towa­rze jest wią­żą­ca w chwi­li zło­że­nia przez klien­ta zamó­wie­nia. Sklep zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny cen towa­rów znaj­du­ją­cych się w ofer­cie, wpro­wa­dza­nia nowych towa­rów do ofer­ty skle­pu inter­ne­to­we­go, prze­pro­wa­dza­nia i odwo­ły­wa­nia akcji pro­mo­cyj­nych na stro­nach skle­pu bądź wpro­wa­dza­nia w nich zmian. Kosz­ty dosta­wy zosta­ną doli­czo­ne do cen towa­rów. Dosta­wa towa­ru odby­wa się w wybra­ny przez klien­ta i okre­ślo­ny w zamó­wie­niu sposób.
 8. Przy każ­dym towa­rze poda­ny jest czas reali­za­cji zamó­wie­nia. Jest to czas, któ­ry upły­wa od zło­że­nia zamó­wie­nia do chwi­li wysła­nia zamó­wio­nych towa­rów ze skle­pu, przy czym uwzględ­nia­ne są tu tyl­ko dni robo­cze. Zamó­wie­nie na towa­ry o róż­nym cza­sie reali­za­cji wysy­ła­ne jest po skom­ple­to­wa­niu cało­ści, tzn. po upły­wie cza­su naj­dłuż­sze­go z podanych.
 9. Ter­min otrzy­ma­nia prze­sył­ki = czas reali­za­cji + czas dosta­wy. Prze­sył­ki dostar­cza: Pocz­ta Pol­ska – prze­sył­ka zwy­kła, czas dosta­wy 3–4 dni.
 10. Klient może wybrać nastę­pu­ją­ce for­my płat­no­ści za zamó­wio­ne towa­ry: prze­lew PayU, kar­ta płat­ni­cza bądź przy odbio­rze (należ­ność pobie­ra listonosz).
 11. Prze­sył­ki zagra­nicz­ne mogą być opła­ca­ne tyl­ko przelewem.
 12. Zgod­nie z usta­wą o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient może zre­zy­gno­wać z towa­ru kupio­ne­go w naszym skle­pie bez poda­nia przy­czy­ny w cią­gu 14 dni od daty ode­bra­nia prze­sył­ki. Jest to moż­li­we tyl­ko wów­czas, gdy towar nie był uży­wa­ny, kopio­wa­ny ani nie został w żaden spo­sób znisz­czo­ny. Pły­ty CD, pły­ty DVD, kase­ty MC muszą być zwra­ca­ne w ory­gi­nal­nym, nie­na­ru­szo­nym opakowaniu.
  Zwra­ca­ny towar nale­ży odsy­łać razem z otrzy­ma­ną wraz z nim fak­tu­rą lub para­go­nem z dopi­skiem na koper­cie „zwrot”. Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umo­wy, zwró­cić kon­su­men­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dosta­wy Pro­duk­tu (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Klien­ta spo­so­bu dosta­wy inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dosta­wy dostęp­ny w Skle­pie Inter­ne­to­wym). Kon­su­ment pono­si tyl­ko bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu rze­czy (ode­sła­nia rze­czy do sprzedawcy)Wszystkie towa­ry dostęp­ne w skle­pie obję­te są gwa­ran­cją producenta.
 13. Jeże­li po otrzy­ma­niu towa­ru klient znaj­dzie w nim wady tech­nicz­ne lub uszko­dze­nia powsta­łe pod­czas dosta­wy, powi­nien ode­słać go prze­sył­ką pocz­to­wą pod adre­sem skle­pu Lisow­ski- medy­cy­na kom­for­tu życia Przy­dat­ki Goła­szew­skie 13 87–820 Kowal. Sklep nie przyj­mu­je żad­nych prze­sy­łek odsy­ła­nych za pobra­niem. Kosz­ty, zwią­za­ne z ode­sła­niem towa­ru rekla­mo­wa­ne­go, sklep zwra­ca natych­miast po otrzy­ma­niu prze­sył­ki i roz­pa­trze­niu rekla­ma­cji. Do odsy­ła­ne­go towa­ru nale­ży dołą­czyć dowód zaku­pu (para­gon lub fak­tu­rę) z dopi­skiem „rekla­ma­cja”. Wszel­kie rekla­ma­cje roz­pa­try­wa­ne są naj­póź­niej w cią­gu 14 dni robo­czych od ich wpły­nię­cia. Towar uszko­dzo­ny zosta­nie wymie­nio­ny na inny, peł­no­war­to­ścio­wy, a jeśli będzie to już nie­moż­li­we (na przy­kład z powo­du wyczer­pa­nia nakła­du), sklep zwró­ci nabyw­cy rów­no­war­tość ceny pro­duk­tu lub zaofe­ru­je mu inne, dostęp­ne w skle­pie towa­ry do wyboru.
 14. Umo­wa sprze­da­ży zawie­ra­na jest mię­dzy Klien­tem a fir­mą Lisow­ski-medy­cy­na kom­for­tu życia. Utrwa­le­nie, zabez­pie­cze­nie i udo­stęp­nie­nie istot­nych posta­no­wień zawie­ra­nej umo­wy nastę­pu­je przez wydru­ko­wa­nie i prze­ka­za­nie klien­to­wi wraz z prze­sył­ką fak­tu­ry VAT lub spe­cy­fi­ka­cji zamówienia.
 15. Umo­wa sprze­da­ży towa­rów zawie­ra­na jest zgod­nie z pra­wem pol­skim i w języ­ku polskim.
 16. Sądem wła­ści­wym dla roz­pa­try­wa­nia spo­rów wyni­ka­ją­cych z umo­wy sprze­da­ży jest sąd wła­ści­wy dla sie­dzi­by pozwa­ne­go lub sąd wła­ści­wy dla miej­sca wyko­na­nia umowy.

Dostawa zakupów

Zamó­wio­ny towar wyśle­my pod adres, któ­ry poda­łeś w for­mu­la­rzu Two­ich danych osobowych.

Na tere­nie Pol­ski prze­sył­ki są dostarczane:

Sposób dostawy

Czas dostawy

Całkowity koszt dostawy

wartość zamówienia

koszt dostawy

Pocz­ta Pol­ska, Prze­sył­ka zwy­kła, Płat­ność przelewem 3–4 dni robocze powy­żej 150 zł 0 zł
150 zł i mniej 15 zł
Pocz­ta Pol­ska, Prze­sył­ka zwy­kła, Płat­ność przy odbiorze 3–4 dni robocze powy­żej 150 zł 0 zł
150 zł i mniej 22 zł
Odbiór wła­sny: Biu­ro Lisow­ski-medy­cy­na kom­for­tu życia Przy­dat­ki Goła­szew­skie 13, 87–820 Kowal w dni robo­cze (pon.-pt. 9:00–19:00) 0 zł 0 zł

Kosz­ty dosta­wy zosta­ną doda­ne do cen towarów.