KLAUZULA INFORMACYJNA

Lisow­ski – medy­cy­na kom­for­tu życia (“Admi­ni­stra­tor”) na pod­sta­wie art. 13 ust. 1 i 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 roku w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: “RODO”), niniej­szym infor­mu­je, że:

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
  1. a) Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Lisow­ski – medy­cy­na kom­for­tu życia z sie­dzi­bą Przy­dat­ki Goła­szew­skie 87–820 Kowal;
  2. b) Kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem jest moż­li­wy dro­gą tele­fo­nicz­ną na numer 697 94 80 85 oraz za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go na stro­nie https://medycynakomfortuzycia.pl/strona-glowna/kontakt/;

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Pani/Pana dane oso­bo­we w celu:

 1. a) pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji medycz­nej zgod­nie z art. 23 i nast. usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 roku o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) – w celu świad­cze­nia Pani/Panu świad­czeń zdro­wot­nych, doku­men­to­wa­nia Pani/Pana sta­nu zdro­wia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. b) w razie udzie­la­nia świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych – na pod­sta­wie art. 2, art. 49 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2004 roku o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz na pod­sta­wie art. 12 ww. usta­wy, a tak­że na pod­sta­wie wska­za­nych tam prze­pi­sów szcze­gól­nych – w celu wery­fi­ka­cji Pani/Pana upraw­nień do uzy­ska­nia świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, w tak­że w celach roz­li­cze­nia tych­że świad­czeń z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia w związ­ku z umo­wą zawar­tą przez Admi­ni­stra­to­ra z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. c) w celu docho­dze­nia przez Admi­ni­stra­to­ra rosz­czeń w związ­ku z udzie­lo­nym Pani/Panu świad­cze­nia­mi zdro­wot­ny­mi w związ­ku z uza­sad­nio­nym inte­re­sem Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) zawar­cia umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Prze­twa­rza­ne dane oso­bo­we mogą zostać ujawnione:

 1. a) Naro­do­we­mu Fun­du­szo­wi Zdro­wia – w razie, gdy świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­la­ne Pani/Panu są finan­so­wa­ne ze środ­ków publicznych;
 2. b) oso­bom i pod­mio­tom, o któ­rych mowa w art. 26 usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 roku o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318);
 3. c) oso­bom (np.: leka­rze, fizjo­te­ra­peu­ci) któ­re wyko­ny­wać będą w imie­niu Admi­ni­stra­to­ra Pani/Panu świad­cze­nia zdro­wot­ne oraz wszel­kie czyn­no­ści z tym związane;
 4. d) innym dostaw­com usług IT, fir­mom kurier­skim i pocz­to­wym, dostaw­com usług praw­nych i windykacyjnych;
 5. e) wszel­kim pod­mio­tom publicz­nym, w tym orga­nom admi­ni­stra­cji publicz­nej, sądom, orga­nom ści­ga­nia w zakre­sie wyko­ny­wa­nych przez nie obowiązków.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do państw nie­bę­dą­cych człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wol­ne­go Han­dlu (EFTA).

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez: przez okres 20 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym doko­na­no ostat­nie­go wpi­su, z wyjątkiem:

 1. a) doku­men­ta­cji medycz­nej w przy­pad­ku zgo­nu pacjen­ta na sku­tek uszko­dze­nia cia­ła lub zatru­cia, któ­ra jest prze­cho­wy­wa­na przez okres 30 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym nastą­pił zgon;
 2. b) doku­men­ta­cji medycz­nej zawie­ra­ją­cej dane nie­zbęd­ne do moni­to­ro­wa­nia losów krwi i jej skład­ni­ków, któ­ra jest prze­cho­wy­wa­na przez okres 30 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym doko­na­no ostat­nie­go wpisu;
 3. c) zdjęć rent­ge­now­skich prze­cho­wy­wa­nych poza doku­men­ta­cją medycz­ną pacjen­ta, któ­re są prze­cho­wy­wa­ne przez okres 10 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym wyko­na­no zdjęcie;
 4. d) skie­ro­wań na bada­nia lub zle­ceń leka­rza, któ­re są prze­cho­wy­wa­ne przez okres: (i) 5 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym udzie­lo­no świad­cze­nia zdro­wot­ne­go będą­ce­go przed­mio­tem skie­ro­wa­nia lub zle­ce­nia leka­rza, (ii) 2 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym wysta­wio­no skie­ro­wa­nie – w przy­pad­ku gdy świad­cze­nie zdro­wot­ne nie zosta­ło udzie­lo­ne z powo­du nie­zgło­sze­nia się pacjen­ta w usta­lo­nym ter­mi­nie, chy­ba że pacjent ode­brał skierowanie;
 5. e) doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej dzie­ci do ukoń­cze­nia 2. roku życia, któ­ra jest prze­cho­wy­wa­na przez okres 22 lat.

 

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH 
  1. a) Zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO, wzglę­dem Pani/Pana danych oso­bo­wych, któ­re są przez Lisow­ski – medy­cy­na kom­for­tu życia prze­twa­rza­ne, przy­słu­gu­ją Pani/Panu nastę­pu­ją­ce upraw­nie­nia – z uwzględ­nie­niem ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, w tym usta­wy z dnia 6 lip­ca 2008 roku o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) 
   • pra­wo dostę­pu do danych osobowych;
   • pra­wo do spro­sto­wa­nia danych osobowych;
   • pra­wo do usu­nię­cia danych osobowych;
   • pra­wo do ogra­ni­cza­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych;
   • pra­wo do prze­no­sze­nia danych osobowych;
   • pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych;
   • pra­wo do nie­pod­le­ga­nia decy­zji pole­ga­ją­cej na zauto­ma­ty­zo­wa­nym przetwarzaniu.

 

 1. b) W przy­pad­ku nie­pra­wi­dło­we­go prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do pań­stwo­we­go orga­nu nad­zor­cze­go do spraw ochro­ny danych, czy­li do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

 

 1. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH

Poda­ne przez Panią/Pana danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne a brak ich spo­wo­du­je nie­moż­ność wyko­na­nia usługi.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Admi­ni­stra­tor w opar­ciu o Pani/Pana dane oso­bo­we nie podej­mu­je decy­zji w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, z uwzględ­nie­niem profilowania.