Wspól­ny pro­jekt, będą­cy odpo­wie­dzią na potrze­bę naszych pacjen­tów, któ­rzy chcie­li­by osią­gnąć trwa­ły efekt tera­peu­tycz­ny, uwal­nia­jąc się w cią­gu kil­ku dni od bólu, stre­su i napię­cia towa­rzy­szą­ce­go im na codzień. Pro­po­nu­je­my sied­mio­dnio­wy pobyt sta­cjo­nar­ny z peł­nym wyży­wie­niem i pro­fe­sjo­nal­nym, indy­wi­du­al­nym pro­gra­mem tera­peu­tycz­nym w oto­cze­niu jezio­ra i lasu.
Pod kie­row­nic­twem dok­to­ra Jaku­ba Lisow­skie­go reali­za­cją pro­jek­tu zaj­mie się zespół tera­peu­tów i leka­rzy, pasjo­na­tów w dzie­dzi­nie fizjo­te­ra­pii, reha­bi­li­ta­cji medycz­nej, tre­nin­gu per­so­nal­ne­go i psy­cho­edu­ka­cji.

Oferta Zawiera:

 • Sper­so­na­li­zo­wa­ny pakiet zabie­go­wy:
  • orto­pe­dycz­na tera­pia manu­al­na,
  • reflek­so­te­ra­pia igło­wa kla­sycz­na i powię­zio­wa,
  • indy­wi­du­al­ny pro­gram ćwi­czeń (auto­te­ra­pia),
  • tre­ning sta­bi­li­za­cyj­ny (zaję­cia indy­wi­du­al­ne i gru­po­we),
  • fizy­ko­te­ra­pia celo­wa­na – tera­pia ener­go­to­no­wa HiTopIndi­ba Acti­ve (zabieg na sprzę­cie naj­now­szej gene­ra­cji),
  • masaż kla­sycz­ny, relak­sa­cyj­ny lub powię­zio­wy,
  • psy­cho­edu­ka­cja (gru­po­we zaję­cia),
  • pro­fi­lak­ty­ka, tech­ni­ki relak­sa­cyj­ne, edu­ka­cja (zaję­cia gru­po­we),
  • podo­sko­po­we bada­nie stóp w tech­no­lo­gii 3D (moż­li­wość zaopa­trze­nia w pro­fe­sjo­nal­ne wkład­ki),
 • Pobyt w kom­for­to­wych poko­jach 1- lub 2‑osobowych
  wypo­sa­żo­nych w mate­ra­ce orto­pe­dycz­ne.
 • Bogac­two sma­ków i róż­no­rod­nych dań kuch­ni pol­skiej oraz euro­pej­skiej opra­co­wa­ne przez sze­fa kuch­ni z myślą o Tobie:
  • kon­ty­nen­tal­ne śnia­da­nie w for­mie bufe­tu,
  • ser­wo­wa­ny obiad i kola­cja
  • sezo­no­wo grill nad brze­giem jezio­ra.
 • Uroz­ma­ico­ny pakiet poza­za­bie­go­wy: rowe­ry, nor­dic wal­king, wie­czór z kul­tu­rą i muzy­ką.
 • Dostęp do stre­fy SPA; sau­na, gro­ta sol­na i jacuz­zi.

Terminarz

Ter­minMiej­sca
19.04–25.04 2020 r.brak miejsc!
03.05–09.05 2020 r.brak miejsc!
31.05–06.06 2020 r.brak miejsc!
05.07–11.07 2020 r.brak miejsc!
02.08–08.08 2020 r.brak miejsc!
30.08–05.09 2020 r.brak miejsc!
20.09–26.09 2020 r.brak miejsc!
08.11–14.11 2020 r.brak miejsc!

Uwaga! Ilość miejsc w danym turnusie ograniczona.

Rezerwacji dokonasz pod numerem

513 953 404

Miejsce pobytu na turnusie

Hotel Dębowa Góra Activ & Spa***

Miej­sce pro­po­no­wa­ne­go tur­nu­su jest wyjąt­ko­we, bo sta­ran­nie dobra­ne do potrzeb uczest­ni­ków i reali­za­cji celów tera­pii. Hotel Dębo­wa Góra Acti­ve & Spa poło­żo­ny jest nad malow­ni­czym jezio­rem, wśród zie­le­ni, w otu­li­nie par­ku kra­jo­bra­zo­we­go.

Odwiedź stro­nę hote­lu:
http://www.hoteldebowagora.pl/

Cennik

Ofer­taCena
kom­for­to­wy pokój 2‑osobowy (cena za oso­bę)3150 zł
kom­for­to­wy pokój 1‑osobowy3450 zł
zakwa­te­ro­wa­nie dla oso­by towa­rzy­szą­cej uczest­ni­ka tur­nu­su, bez pakie­tu zabie­gów1700 zł

Regulamin Turnusu

 1. Tur­nus trwa 7 dni (6 nocy). Roz­po­czy­na się w nie­dzie­lę zamel­do­wa­niem w hote­lu Dębo­wa Góra Acti­ve & Spa*** od godz. 15:00, a koń­czy się w sobo­tę wymel­do­wa­niem z hote­lu do godz. 12:00.
 2. Warun­kiem rezer­wa­cji jest wpła­ta zalicz­ki w wyso­ko­ści 1000 zł. Na pod­sta­wie wpła­ty rezer­wo­wa­ne są miej­sca hote­lo­we. Pozo­sta­łą część nale­ży wpła­cić na kon­to ban­ko­we San­tan­der 04 1090 1519 0000 0001 0445 8212 naj­póź­niej 14 dni przez roz­po­czę­ciem wybra­ne­go tur­nu­su. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z tur­nu­su wpła­co­na zalicz­ka nie pod­le­ga zwro­to­wi.
 3. Pierw­sze­go dnia poby­tu, uczest­ni­cy tur­nu­su będą prze­ba­da­ni przez leka­rza i tera­peu­tów, w celu zakwa­li­fi­ko­wa­nia danej oso­by do zabie­gów oraz okre­śle­nia pro­fi­lu lecze­nia. Każ­dy otrzy­ma indy­wi­du­al­ny, szcze­gó­ło­wy pro­gram prze­wi­dzia­ny w tur­nu­sie.
 4. W cenie tur­nu­su oso­ba uczest­ni­czą­ca dodat­ko­wo otrzy­mu­je nie­li­mi­to­wa­ne wej­ście na siłow­nię, sau­ny, jacuz­zi oraz gro­tę sol­ną.
 5. Pozo­sta­łe zabie­gi spa & wel­l­ness według cen­ni­ka hote­lu.
 6. Pobyt koń­czy się w sobo­tę obia­dem i wymel­do­wa­niem z hote­lu do godz 12:00.
 7. Regu­la­min poby­tu – pobierz