Wspól­ny pro­jekt, będą­cy odpo­wie­dzią na potrze­bę naszych pacjen­tów, któ­rzy chcie­li­by osią­gnąć trwa­ły efekt tera­peu­tycz­ny, uwal­nia­jąc się w cią­gu kil­ku dni od bólu, stre­su i napię­cia towa­rzy­szą­ce­go im na codzień. Pro­po­nu­je­my sied­mio­dnio­wy pobyt sta­cjo­nar­ny z peł­nym wyży­wie­niem i pro­fe­sjo­nal­nym, indy­wi­du­al­nym pro­gra­mem tera­peu­tycz­nym w oto­cze­niu jezio­ra i lasu.
Pod kie­row­nic­twem dok­to­ra Jaku­ba Lisow­skie­go reali­za­cją pro­jek­tu zaj­mie się zespół tera­peu­tów i leka­rzy, pasjo­na­tów w dzie­dzi­nie fizjo­te­ra­pii, reha­bi­li­ta­cji medycz­nej, tre­nin­gu per­so­nal­ne­go i psy­cho­edu­ka­cji.

Oferta Zawiera:

 • Sper­so­na­li­zo­wa­ny pakiet zabie­go­wy:
  • orto­pe­dycz­na tera­pia manu­al­na,
  • reflek­so­te­ra­pia igło­wa kla­sycz­na i powię­zio­wa,
  • indy­wi­du­al­ny pro­gram ćwi­czeń (auto­te­ra­pia),
  • tre­ning sta­bi­li­za­cyj­ny (zaję­cia indy­wi­du­al­ne i gru­po­we),
  • fizy­ko­te­ra­pia celo­wa­na – tera­pia ener­go­to­no­wa HiTopIndi­ba Acti­ve (zabieg na sprzę­cie naj­now­szej gene­ra­cji),
  • masaż kla­sycz­ny, relak­sa­cyj­ny lub powię­zio­wy,
  • psy­cho­edu­ka­cja (gru­po­we zaję­cia),
  • pro­fi­lak­ty­ka, tech­ni­ki relak­sa­cyj­ne, edu­ka­cja (zaję­cia gru­po­we),
  • podo­sko­po­we bada­nie stóp w tech­no­lo­gii 3D (moż­li­wość zaopa­trze­nia w pro­fe­sjo­nal­ne wkład­ki),
 • Pobyt w kom­for­to­wych poko­jach 1- lub 2‑osobowych
  wypo­sa­żo­nych w mate­ra­ce orto­pe­dycz­ne.
 • Bogac­two sma­ków i róż­no­rod­nych dań kuch­ni pol­skiej oraz euro­pej­skiej opra­co­wa­ne przez sze­fa kuch­ni z myślą o Tobie:
  • kon­ty­nen­tal­ne śnia­da­nie w for­mie bufe­tu,
  • ser­wo­wa­ny obiad i kola­cja
  • sezo­no­wo grill nad brze­giem jezio­ra.
 • Uroz­ma­ico­ny pakiet poza­za­bie­go­wy: rowe­ry, nor­dic wal­king, wie­czór z kul­tu­rą i muzy­ką.
 • Dostęp do stre­fy SPA; sau­na, gro­ta sol­na i jacuz­zi.

Terminarz

Ter­minMiej­sca
19.04–25.04 2020 r.brak miejsc!
03.05–09.05 2020 r.brak miejsc!
31.05–06.06 2020 r.brak miejsc!
05.07–11.07 2020 r.brak miejsc!
02.08–08.08 2020 r.brak miejsc!
30.08–05.09 2020 r.brak miejsc!
20.09–26.09 2020 r.nowy ter­min!
15.11–21.11 2020 r.brak miejsc!

Uwaga! Ilość miejsc w danym turnusie ograniczona.

Rezerwacji dokonasz pod numerem

513 953 404

Miejsce pobytu na turnusie

Hotel Dębowa Góra Activ & Spa***

Miej­sce pro­po­no­wa­ne­go tur­nu­su jest wyjąt­ko­we, bo sta­ran­nie dobra­ne do potrzeb uczest­ni­ków i reali­za­cji celów tera­pii. Hotel Dębo­wa Góra Acti­ve & Spa poło­żo­ny jest nad malow­ni­czym jezio­rem, wśród zie­le­ni, w otu­li­nie par­ku kra­jo­bra­zo­we­go.

Odwiedź stro­nę hote­lu:
http://www.hoteldebowagora.pl/

Cennik

Ofer­taCena
kom­for­to­wy pokój 2‑osobowy (cena za oso­bę)3150 zł
kom­for­to­wy pokój 1‑osobowy3450 zł
zakwa­te­ro­wa­nie dla oso­by towa­rzy­szą­cej uczest­ni­ka tur­nu­su, bez pakie­tu zabie­gów1700 zł

Regulamin Turnusu

 1. Tur­nus trwa 7 dni (6 nocy). Roz­po­czy­na się w nie­dzie­lę zamel­do­wa­niem w hote­lu Dębo­wa Góra Acti­ve & Spa*** od godz. 15:00, a koń­czy się w sobo­tę wymel­do­wa­niem z hote­lu do godz. 12:00.
 2. Warun­kiem rezer­wa­cji jest wpła­ta zalicz­ki w wyso­ko­ści 1000 zł. Na pod­sta­wie wpła­ty rezer­wo­wa­ne są miej­sca hote­lo­we. Pozo­sta­łą część nale­ży wpła­cić na kon­to ban­ko­we San­tan­der 04 1090 1519 0000 0001 0445 8212 naj­póź­niej 14 dni przez roz­po­czę­ciem wybra­ne­go tur­nu­su. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z tur­nu­su wpła­co­na zalicz­ka nie pod­le­ga zwro­to­wi.
 3. Pierw­sze­go dnia poby­tu, uczest­ni­cy tur­nu­su będą prze­ba­da­ni przez leka­rza i tera­peu­tów, w celu zakwa­li­fi­ko­wa­nia danej oso­by do zabie­gów oraz okre­śle­nia pro­fi­lu lecze­nia. Każ­dy otrzy­ma indy­wi­du­al­ny, szcze­gó­ło­wy pro­gram prze­wi­dzia­ny w tur­nu­sie.
 4. W cenie tur­nu­su oso­ba uczest­ni­czą­ca dodat­ko­wo otrzy­mu­je nie­li­mi­to­wa­ne wej­ście na siłow­nię, sau­ny, jacuz­zi oraz gro­tę sol­ną.
 5. Pozo­sta­łe zabie­gi spa & wel­l­ness według cen­ni­ka hote­lu.
 6. Pobyt koń­czy się w sobo­tę obia­dem i wymel­do­wa­niem z hote­lu do godz 12:00.
 7. Regu­la­min poby­tu – pobierz