Kontakt

Siedziba

Czynne od poniedziałku do piątku.

Przy­dat­ki Goła­szew­skie 13
87–820 Kowal
woj. Kujawsko-Pomorskie
tel.: 697 948 085
tel.: 513 953 404

Filia Warszawska

Czynne raz w miesiącu w sobotę.

War­sza­wa, I.V. CLINIC
ul. Pań­ska 96 (Śród­mie­ście)
tel.: 697 948 085
tel.: 513 953 404    Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych przez Lisow­ski – medy­cy­na kom­for­tu życia w celu kon­tak­tu ze stro­ny admi­ni­stra­to­ra w spra­wie prze­sła­ne­go zapy­ta­nia. Zostałam/em poinformowana/y o przy­słu­gu­ją­cym mojej oso­bie pra­wie dostę­pu do tych danych oso­bo­wych edy­to­wa­nia, usu­wa­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wie wnie­sie­nia sprze­ci­wu oraz pra­wie do prze­no­sze­nia danych, jestem poin­for­mo­wa­ny rów­nież o pra­wie do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. Mam pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych
    REMEDIUM